Servicevilkår

Aftalen mellem kunden og Pento

1. Hvad betyder servicevilkår?

Vores servicevilkår beskriver den aftale du indgår med Pento, når du opretter din virksomhed på Pento.dk. Det er ikke muligt at oprette en administratorbruger på Pento.dk uden at have godkendt disse vilkår.

2. Definitioner

2.1. Aftale: Aftalen (disse servicevilkår) mellem dig, som kunde, og Pento ApS, herunder samtlige produkter Pento udbyder.

2.2. Pento: Pento ApS, CVR: 37959383

2.3. Bankdag: Alle dage undtagen lørdage, søndage, helligdage, og andre dage på året hvor banken holder lukket (de konkrete datoer skifter år efter år).

2.4. Kunden: Den virksomhed der er registreret som bruger af Pento.

2.5. Overførselsaftale: En aftale indgået mellem Nets A/S og Kunden, som gør det muligt for Pento at overføre penge fra Kundens konti på vegne af Kunden.

3. Pentos produkt og service

3.1. Lønsystem: Pento tilbyder et lønsystem, som er et online produkt der gør det muligt at generere grundlaget for overførsler til medarbejdere, myndigheder m.m. Produktet tilbyder også at indberette de rigtige tal til de relevante myndigheder automatisk.

3.2. Opbevaring af data: Pento opbevarer data, som Kunden angiver i forbindelse med oprettelsen af Kundens konto hos Pento. Pento opbevarer bilag og kvitteringer på samtlige lønkørsler, medarbejderdata, virksomhedsdata og anden relevant data i minimum 5 år.

4. Pengeoverførsler

4.1. Overførsel i forbindelse med lønkørsel: Overførslen vil ske til den konto der er oplyst af Kunden. Overførslen sker via overførselsaftalen hos Nets A/S. Aftalen mellem Nets A/S og Kunden er Pento uvedkommende, og Pento kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle overtrædelser af denne aftale.

5. Kundens forpligtelser

5.1. Overførselsaftale med NETS A/S: For at kunne overføre penge til medarbejdere, myndigheder m.m., skal Kunden have indgået en overførselsaftale med Nets A/S.

5.2. Rigtig data til tiden: Kunden sørger for at indgive relevante data i forbindelse med lønkørslen før deadline (dagen før udbetaling klokken 10.00 dansk tid). Hvis ikke dette sker, er Kunden selv ansvarlig for eventuelle konsekvenser heraf.

5.3. Kundens IT: Kunden sørger for at benytte opdaterede browsere, og vil til enhver tid selv være ansvarlig for at IT-udstyr, styresystem m.m. fungerer som det skal.

5.4. Kundens ansvar og hæftelse: Kunden hæfter og er ansvarlig for alle lønkørsler og al data indtastet i Pento. Har misbrug fundet sted, er Kunden også ansvarlig for eventuelle konsekvenser.

5.5. Oplysningers oprigtighed: Kunden forpligter sig til at angive korrekt information, og er selv ansvarlig for at opdatere denne i tilfælde af ændringer.

6. Kundens data og håndtering af denne

6.1. Dataansvar: Kunden er ansvarlig for håndteringen af personoplysninger og anden relevant data i forbindelse med lønkørsel.

6.2. Databehandling: Pento behandler Kundens data med respekt for persondataloven. Pento behandler kun Kundens data på baggrund af Kundens handlinger og instrukser.

6.3. Kundens data: Alt information der indtastes i Pento behandles fortroligt, og vil kun kunne videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængeligt informationer, hvis videregivelsen bliver pålagt af myndighed eller domstol, eller hvis det skønnes rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, konkurs eller lignende. Alt efterspørgsel af data fra offentlige instanser skal følge gældende love, regler og procedurer for en sådan anmodning.

6.4. Kundens adgang til egen data: Kunden vil altid have fuld adgang til og kontrol over sin egen konto og data. Nedgraderer Kunden fra en prisplan, vil det i den forbindelse betyde at Kunden vil ikke længere har adgang til de data som er en del af den foregående plan (f.eks. medarbejderadgang, dataindsamlingsflow m.m.). Data vil på intet tidspunkt uden Kundens instruks blive slettet, og Kunden vil altid have mulighed for igen at få adgang til data ved at opgradere.

Ønsker Pento ApS at lukke kundens konto kan dette ske uden yderligere grund, men skal af Pento varsles skriftligt per mail senest 3 måneder inden lukning af kontoen. Pento er i denne periode behjælpelig med at indhente Kundens indtastede data og informationer.

6.5. Kundens adgang til egen data: Kunden ejer sine egne og Medarbejderens oplysninger, der angives i produktet ved oprettelse og løbende vedligeholdelse.

6.6. Skriftlig eksemplar: Kunden vil til enhver tid kunne anmode om at få udleveret alle information om denne i et læsbart elektronisk format.

6.7. Medarbejderens data: Medarbejderen vil til enhver tid have adgang til sine personlige informationer via sin personlige medarbejderside. Herfra vil medarbejderen kunne ændre og slette alt sin personlige information samt hente sine lønsedler samt se anden relevant information om sig selv. Medarbejderen vil have adgang til at oprette sin personlige side, hvis Kunden er på den nødvendige plan for at oprette adgang til denne funktion. Hvis ikke Kunden er på denne plan, vil medarbejderen stadig kunne rette henvendelse til Pento, og bede om at få alt information slettet om sig selv, eller udleveret i et elektronisk læsbart format.

7. Priser og betaling

7.1. Priser: Pentos priser er til enhver tid oplyst på Pento.dk og Kunden vil i tilfælde af ændringer i priserne bliver gjort opmærksom herpå senest 3 måneder før prisændringen sker. Pento vil i nogle perioder tilbyde at Kunden kan prøve produktet gratis. Efter den gratis prøveperiode er ophørt, vil Kunden automatisk blive trukket betalingen i henhold til priserne oplyst på Pento.dk.

7.2. Betaling: Ved accept af angivende handelsbetingelser, accepterer Kunden at Pento automatisk trækker beløbet i forbindelse med kundens lønkørsel. Kunden vil altid have adgang til original kvittering for betalingen. Pento opbevarer disse kvitteringer – også hvis Kunden skulle opsige samarbejdet med Pento.

8. Ansvar

8.1. Ansvar og ansvarsfraskrivelse: Som udgangspunkt er parterne ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Aftalen indeholder nogle undtagelser som følger.

8.2. Erstatning: Pento er erstatningspligtig, hvis Pento på grund af fejl indberetter for sent. Pento er ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 1) Nedbrud i it- systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Pento eller en samarbejdspartner, der står for driften af systemerne. 2) Svigt i strømforsyning, lovindgreb, naturkatastrofer, krig, sabotage, terror, indbrud, vandskade eller hærværk (herunder hacking). 3) Strejke, boykot, lockout eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller startet af parterne selv eller deres organisation, og uanset konfliktens årsag. 4) Andre omstændigheder, uden for Pentos kontrol. I intet tilfælde er Pento ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og rentetab. Pentos erstatningsansvar pr. skadesbegivenhed er begrænset til det beløb, som Pento har faktureret kunden for ydelser i de 12 måneder, som gik forud for det tidspunkt, hvor kunden blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med det forhold, der gav anledning til erstatningskravet.

8.3. Erstatningsansvar: Pentos erstatningsansvar kan dog maksimalt udgøre kr. 50.000 pr. løbende 12 måneder.

8.4. Kundens ansvar: Kunden er ansvarlig for at indlevere data til tiden, samt sørge for at alle danske love er overholdt. Pento er ikke ansvarlig for Kundens forhold til SKAT eller andre myndigheder, og alle forhold mellem Kunden og andre leverandører/samarbejdspartnere, herunder, men ikke begrænset til, SKAT og NETS er Pento uvedkommende, og det er Kundens ansvar at leve op til kravene i disse aftaler. Alle potentielle konsekvenser af misligholdelse af eksterne aftaler (som ovennævnt), kan Pento ikke stilles til ansvar for.

8.4. Rådgivning: Pento stiller rådgivning til rådighed via chat og e-mail. Denne rådgivning er begrænset til generelle informationer, og Pento vil ikke kunne stilles til ansvar for Kundens beslutning på baggrund af rådgivningen. Pento er ikke revisor eller bogholder, og den hjælp Kunden vil få i forbindelse med lønkørsel vil ikke kunne stille Pento til ansvar for eventuelle skader. Kunden bør til enhver tid henvende sig til sin revisor med spørgsmål eller ved behov for rådgivning.

Fejl og forsinkelse

9.1. Afhjælpning: Skulle der forekomme fejl eller forsinkelser, og dette skyldes Pento, kan Pento vælge at 1) afhjælpe sådanne fejl og forsinkelser, i det omfang det er praktisk muligt og kan ske uden urimelige økonomiske konsekvenser, og 2) tilbyde at lave arbejdet forfra i det omfang det er muligt.

9.2. Reklamationsfrist: Fejl eller forsinkelser i Pentos ydelser skal meddeles Pento senest 1 uge efter fejlen er indtruffet.

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Rettigheder: Pento ejer og har rettigheder til alle apps og al software der bliver stillet til rådighed. Kunden lejer/leaser softwaren i den periode betalingerne sker til rette tid.

11. Tavshedspligt

Pento, samt Pentos medarbejdere, har tavshedspligt med hensyn til enhver fortrolig oplysning om Kunden og Kundens medarbejdere, forretningshemmeligheder, oplysninger om forretningsforbindelser samt andre fortrolige forhold, som Pento får kendskab til i forbindelse med ydelsen.

12. Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige sin aftale med Pento. Der er ingen binding.