Ferielov

Ny ferielov i 2020 - den ultimative guide til arbejdsgiver

Med den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020, har man ønsket at lave en fleksibel, moderne og robust ferielov, der værner om lønmodtagernes vilkår og samtidig tager hensyn til arbejdsgivernes liv og levned.

Nøglebegrebet i den ny ferielov er samtidighedsferie, som kort og godt har den betydning, at lønmodtagere fremover vil kunne afholde betalt ferie i samme periode, som de optjener deres feriepenge. Dermed gøres der op med det nuværende princip om at afholde forskudt ferie.

Lige nu er feriepengesystemet indrettet således, at de feriepenge, man optjener i et kalenderår, først kan tages i brug fra og med 1. maj året efter. Når vi 1. september 2020 får en ny ferielov i Danmark, kan nye ansatte allerede i deres første år på en arbejdsplads afholde betalt ferie på baggrund af de feriedage, de har optjent.

Du kan læse mere om den konkrete forskel mellem den nuværende og nye ferielov her.

Nyansatte kan afholde ferie i første år

I Danmark har det hidtil været sådan, at lønmodtagerne har afholdt forskudt ferie. Dette betød og betyder i et stykke tid endnu, at lønmodtageren optjente ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, men at ferien først kunne afholdes i perioden fra 1. maj året efter til 30. april. Der kunne dermed gå op til 16 måneder, fra ferien optjentes, til det rent faktisk var muligt at afholde den.

Når den ny ferielov træder i kraft 1. september 2020, betyder det altså kort fortalt, at lønmodtagerne kan afholde betalt ferie i det første år af deres ansættelse, hvor der tidligere kunne gå helt op til 16 måneder, før feriepengene måtte tages i brug.

Den nuværende ferielov har været gældende siden 1938. For at overgangen til den ny ferielov skal foregå så smidigt og gnidningsfrit som overhovedet muligt, indføres en overgangsordning med virkning fra 1. september 2019 til 30. august 2020. Ordningen har den effekt, at al optjent ferie i året op til den ny ferielovs ikrafttræden indefryses, så lønmodtagerne først kan få udbetalt deres feriepenge, når de forlader arbejdsmarkedet. Den vej rundt undgår den ny ferieordning at komme til gene for arbejdsgiverne, som i givet fald kunne risikere at skulle undvære en medarbejder i 50 dage, hvis han eller hun sideløbende med samtidighedsferien valgte at gøre brug af tidligere optjent ferie.

Du finder en mere indgående beskrivelse af overgangsordningen længere nede i artiklen.

Lønsystem - nye ferielov

Større fleksibilitet for lønmodtagerne

Den ny ferielov gør hele processen omkring optjente feriepenge og afholdelse af ferie langt mere fleksibel for lønmodtagerne. Med den nye ferieordning optjener og afvikler lønmodtageren sin ferie på én og samme tid over en periode på 12 måneder. Det vil med andre ord sige, at lønmodtageren kan anvende sin ferie i samme år, som optjeningen af feriepengene er påbegyndt. Lønmodtageren har endda fire måneder yderligere at gøre brug af fra januar til april til ferieafholdelse, så ferieåret reelt set løber over 16 måneder.

Samtidighedsferie er den nye opfindelse i den ferielov, der kommer til at være gældende fra 1. september 2020. Ordningen bevirker, at ferieafholdelsesperioden løber samtidig med optjeningen af feriepenge for lønmodtagernes vedkommende. Det betyder, at lønmodtageren kan anvende sine optjente feriepenge fra februar måned allerede 1. marts i det indeværende kalenderår, hvis dette er hvad han eller hun ønsker.

Ferieloven anno 2020 bevirker, at ferieåret nu løber fra 1. september til 1. september året efter. Lønmodtagerne optjener som tidligere 2,08 feriedage om måneden. Den optjente ferie kan således afholdes fra og med 1. september til 31. december året efter i den 16 måneder lange ferieafholdelsesperiode. Ferieafholdelsesperioden er sammenfaldende med optjeningsperioden, bortset fra de fire måneder ekstra, som lønmodtager har til at afvikle sin ferie. Dette er det springende punkt og den afgørende fornyelse af feriepengesystemet, der finder sted med den ny ferielov.

Samtidighedsferie og flytning af ferieåret

Her følger en sammenfatning af de tre vigtigste forandringer, man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når den ny ferielov gøres gældende fra 1. september 2020:

- Samtidighedsferie for alle på arbejdsmarkedet inklusive nyansatte og tilbagevendte medarbejdere

- Flytning af ferieåret, så det løber fra 1. september til 1. september året efter, og indførelse af en ny ferieafholdelsesperiode

- Fortsat to former for ferieafholdelse (ferie med løn og ferietillæg samt ferie med feriegodtgørelse)

Efter den gældende ferielov udgør feriegodtgørelsesprocenten 12,5 procent og ferietillægget ved ferie med løn én procent. Disse procentsatser ændrer sig ikke med den nye ferieordning.

Arbejdsmarkedet Feriefond vil som følge af indførelsen af samtidighedsferie få tilført betydelig færre indtægter fra uhævede feriemidler i fremtiden, når flere danskere fremover får deres feriepenge udbetalt med kortere mellemrum. Den uhævede feriebetaling, som stadig vil eksistere, dog i mindre omfang, tilfalder fortsat Arbejdsmarkedet Feriefond og vil primært blive anvendt til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn.

Når I ansætter en ny medarbejder

Ansætter du som arbejdsgiver en ny medarbejder, betyder de nye ferieregler, at den ansatte ikke længere skal vente 16 måneder for at kunne afholde sin ferie. Vedkommende får med andre ord ret til at anvende sine optjente feriepenge i samme år, som ansættelsen træder i kraft.

Ansætter i en ny medarbejder i jeres virksomhed med start 1. september 2020 indebærer det, at vedkommende 1. februar året efter vil have optjent ti feriedage, som han eller hun vil kunne benytte med det samme, for eksempel i skolernes vinterferie. Her benytter vedkommende så fem af de optjente feriedage, og de resterende fem feriedage sættes i behold. Fem måneder senere vil lønmodtageren således have samlet i alt 15 feriedage sammen, som kan anvendes til tre ugers sommerferie i juli måned.

Når 1. september nås, vil lønmodtageren have fem feriedage tilbage at benytte sig af, som vedkommende så kan bruge i løbet af de resterende fire måneder af året.

Ligesom det var tilfældet med de hidtidige ferieregler, optjener lønmodtager 25 feriedage hen over et år. Ovenstående eksempel tydeliggør, hvordan de nye ferieregler kan udmønte sig i praksis. Førhen ville de allerede optjente feriepenge først være kommet i spil 16 måneder efter medarbejderens første arbejdsdag.

Ferieregler gældende for eksisterende medarbejdere

For jeres nuværende medarbejdere ændrer ferieloven grundlæggende på det forhold, at de optjente feriepenge bliver tilgængelige fra måned til måned, frem for at lønmodtageren, som det var tilfældet tidligere, får sine feriepenge fra det forudgående kalenderår udbetalt i en samlet klump 1. maj året efter. Medarbejderens valgfrihed i forhold til afholdelsen af sin ferie bliver altså noget mere udtalt med den ny ferielov.

Medarbejderens varsling af ferie skal arbejdsgiver i hænde minimum tre måneder før hovedferien i sommerperioden og mindst én måned forud for anden ferie. De nye ferieregler ændrer ikke på, at lønmodtager har ret til tre ugers sammenhængende ferie i hovedferien fra 1. maj til 30. september.

Fleksibiliteten i forhold til medarbejderens afholdelse af ferie øges med de nye ferieregler. Så længe varslingsreglerne overholdes, kan lønmodtager mere eller mindre placere sin ferie, lige som han eller hun har lyst til, og vedkommende kan benytte sine optjente feriepenge fra eksempelvis februar måned allerede i marts.

Overgangen til nye regler

Inden den ny ferielov implementeres i 2020 venter en overgangsordning. Når reglerne om samtidighedsferie træder i kraft, vil nogle lønmodtagere nemlig have en pæn portion optjent ferie til gode, samtidig med at de begynder at optjene ferie sideløbende med, at deres ferie kan afholdes.

I overgangsordningen er der taget højde for, at sammenfletningen af nye og tidligere regler kan få store konsekvenser for arbejdsgiverne, når ferien pludseligt hober sig op for en masse af virksomhedens medarbejdere. Det kan dreje sig om op til 25 dages optjent ferie, som lønmodtagerne pludselig risikerer at skulle afvikle i samme periode, som de får mulighed for at benytte sig af deres 25 dages samtidighedsferie.

Den nye ferielov kærer sig om arbejdsgiverne og lader så vidt muligt ikke feriedage optjent under den gamle ferielov være gyldige længere end til og med overgangsåret, så ovenstående scenarie ikke bliver aktuelt og får usete konsekvenser for arbejdsgivernes likviditet.

Tidligere optjente feriepenge indefryses

Den ny ferielov træder i kraft fra 1. september 2020. Ferie, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses og kan således ikke anvendes, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. I stedet kan lønmodtageren så afholde betalt ferie, der er optjent ved samtidighedsferie. På den måde undgår man en større kollision mellem den gamle og nye ferielov, som kan gå hen og blive et ubehageligt bekendtskab for arbejdsgiverne.

I overgangsåret kan lønmodtagerne fortsat afholde fem ugers betalt ferie, så deres feriemønster ikke brydes. Herefter indtræffer reglerne om samtidighedsferie. Med overgangsordningen risikerer arbejdsgiverne heller ikke at skulle udbetale op til ti ugers ferie til sine ansatte på bare et enkelt regnskabsår, hvilket kunne få fatale samfundsøkonomiske konsekvenser. I aftalen værnes der altså om alle de parter, som berøres af den ny ferielov.

Overgangsordningen sikrer samtidig, at lønmodtagerne overgår til den nye ferieordning på samme tid, så arbejdsgivere landet over ikke skal varetage to forskellige ferieordninger på én gang.

De feriedage, en lønmodtager har optjent i perioden fra 1. januar til 1. september 2019, kan dog fortsat tages i brug i perioden 1. maj til 30. september 2020. 1. september 2020 overgår alle lønmodtagere helt og holdent til den ny ferieordning med samtidighedsferie, hvor der optjenes feriepenge efter de nye regler.

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

Hvis en lønmodtager ikke har afholdt hele sin ferie 30. september 2020, overføres de overskydende feriepenge til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler, der er oprettet til lejligheden. Har man over 20 feriedage til gode, kan man dog ansøge om at få sine feriepenge udbetalt med det samme.

De indefrosne feriepenge, som lønmodtagerne stadig har ret til, når de forlader arbejdsmarkedet, varetages af en særlig fond ved navn Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Fonden har til opgave at forvalte og administrere lønmodtagernes tilgodehavende midler, altså de indefrosne feriepenge, indtil lønmodtageren går på pension eller trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Sammenfatning af den ny ferielov

Den ny ferielov er primært lavet med henblik på, at nye medarbejdere skal kunne afholde ferie i deres første ansættelsesår. Dette er især relevant for nyuddannede danskere, der kan risikere at gå direkte fra endt studie til en arbejdsplads, hvor de i henhold til de tidligere regler på området først måtte afholde deres ferie 16 måneder efter første arbejdsdag.

Ferielovens nye regler om samtidighedsferie for lønmodtagere gør op med de tidligere regler og tillader, at feriedage og -penge kan benyttes i samme år, som de optjenes. Dermed øges fleksibiliteten omkring afholdelse af ferie markant for lønmodtagerne.

Med overgangsordningen har man fra lovgivernes side sigtet mod at tilgodese både arbejdsgivere og lønmodtagere i implementeringsprocessen, så de nye regler undgår at få utilsigtede konsekvenser.

Arbejdsgiverne kan alt andet lige ikke undgå at blive belastet økonomisk af den nye ferielov. Derfor er det også skrevet ind i aftalen, at arbejdsgiverne skal kompenseres i et rimeligt omfang. Kompensationen finansieres via de offentlige finanser.

Lønsystem - nye ferielov